Coaching
 
Coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper individen att uppnå bättre resultat i sitt liv.
 
Coaching fokuserar på individens förmåga och erfarenhet och att frigöra individens potential - att helt enkelt plocka fram det bästa i varje individ. Detta gör coachen genom att koppla ihop individen med hennes/hans inneboende kunskap, värderingar, motivation och mål och knyta detta till handling.
 
Genom coaching fördjupar individen sitt sätt att lära genom att arbeta med handling och reflektion. På detta sätt förbättrar individen sina prestationer och utvecklar sin förmåga att på ett bättre sätt hantera krav från omvärlden.
 
Coaching kan ske ur ett helhetsperspektiv för individen där coachingen berör både privat- och arbetsliv och berör alla de delar som gör att vi får ihop vårt livspussel. Denna typ av coaching kan rikta sig till både privatpersoner eller till olika individer i en organisation.
 
Ta gärna kontakt med oss för förslag på upplägg kring coaching och prisförslag.
 
Ladda ner produktbladet för coaching
 
Referenser från genomförda coachinguppdrag
 
 
 
Business Coaching
 
Business Coaching fokuserar på verksamheten inom ett företag och utgår bland annat från verksamhetens vision, affärsidé, mål och verksamhetsplan.
 
Business Coaching har ett klart och tydligt fokus på att uppnå verksamhetens mål och ge såväl en ökad handlingsberedskap som ökade insikter kopplade till verksamheten.
 
Business Coaching vänder sig till såväl den enskilde ledaren och medarbetaren som till lednings- och arbetsgruppen. Coachingen sker med utgångspunkt från individens eller gruppens åtaganden och utmaningar i verksamheten.
 
Ta gärna kontakt med oss för förslag på upplägg kring Business Coaching och prisförslag.
 
Ladda ner produktbladet för Business Coaching
 
Referenser från uppdrag inom Business Coaching

 

 

 

Tillbaka

 

 

Coaching är att frigöra en

persons potential för att

maximera dennes prestation.

Det är att hjälpa honom att

lära, hellre än att lära honom.

J. Whitmore